Skip to main content

Põhikiri

1. Üldsätted.

1.1 Ühingu ametlik nimi on MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts (edaspidi TLSS).

1.2 TLSSi asukoht on Paldiski mnt. 145 Tallinna 13522.

1.3 TLSS on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest TLSSi tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4 TLSS võib oma nimel omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus. TLSS võib omada vara, iseseisvat bilanssi ja oma nimega pitsatit.

1.5 TLSS-il on õigus avada oma arve pangas. TLSS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara.

1.6 Oma kohustuste täitmata jätmise eest vastutab TLSS kogu oma varaga.

1.7 TLSS ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.

1.8 TLSSi majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

 

TLSSi eesmärk ja tegevus.

2.1. TLSS on asutatud põhieesmärgiga ühendada Tallinna Loomaaiast (TL) ja selle edendamisest huvitatud isikuid TL tegevuse, arengu, edenemise ja uurimistööde toetamiseks ning propageerimiseks, samuti zooloogia, ökoloogia, liigikaitse, loomapidamise ja animalistliku kujutava kunsti alase rahvahariduse üldiseks edendamiseks TL baasil ning vastava koostöö arendamiseks teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks TLSS :

· loob ja arendab sidemeid TL-st huvitatud isikute vahel;

· osutab TL-le metodoloogilist ja praktilist abi, hangib rahalisi vahendeid ja teavet;

· toetab TL põhieesmärkide saavutamisele suunatud tegevust vastavalt TLSS-i võimalustele, sh. ka stipendiumide ja abirahadega;

· koostöös TL-ga koostab, kogub ja annab välja TL-a ja TLSS-i tegevust tutvustavat teavet;

· korraldab väljasõite, seminare, õpikodasid, kursusi, näitusi, konverentse, konsultatsioone, ülevaatusi jm. põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele suunatud ettevõtmisi;

· teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, rahvusvaheliste-, teadus- ja kultuuriasutustega, asjakohaste ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude TLSS-i tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eesti Vabariigis kui välisriikides.

· loob vajadusel alalisi või konkreetsete ettevõtmiste ja projektide elluviimiseks ette nähtud ajutisi töörühmi.


3. TLSSi liikmeskond

3.1. TLSSi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline isik hoolimata rahvusest, kodakondsusest, usutunnistusest jms., kes soovib osaleda TLSS-i tegevuses, tunnustab käesolevat põhikirja, tasub liikmemaksu ja tegutseb aktiivselt TLSS-i eesmärkide saavutamiseks ning kelle liikmeks vastu võtmise on laekunud kirjaliku avalduse alusel otsustanud TLSS-i juhatus. Liikmele antakse liikmekaart.

3.2. TLSS-i liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Erandjuhtudel võib TLSS-i juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. Õpilased, üliõpilased ja pensionärid tasuvad ¼ kehtiva liikmemaksu suurusest. Üldkoosolek võib kehtestada ka TLSS-i sisseastumismaksu.

3.3. Liikmete õigused:

3.3.1. TLSS-i liikmel on õigus osaleda TLSS-i juht- ja kontrollorganite valimisel ning võtta osa TLSS-i koosolekutest.

3.3.2. TLSS-i liige võib avalduse alusel igal ajal TLSS-ist välja astuda.

3.4.Liige on kohustatud.

3.4.1. aktiivselt osalema TLSS-i tegevuses;

3.4.2. kinni pidama TLSS-i põhikirjast ja täitma juhtorganite otsuseid;

3.4.3. suhtuma heaperemehelikult TLSS-i ja TL varasse;

3.4.4. hoidma ja kaitsma TLSS-i ja TL mainet.

3.5.Kohustuste jämedal rikkumisel võib üldkogu otsusega TLSS-i liikme välja heita. Liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme aasta jooksul kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega, millest teatatakse järgmisel üldkogul.

3.6.Liikmete arvestust peab TLSS-i juhatus.


4. TLSS-i juhtimine

4.1. TLSS-i juhtorganid on üldkogu ja selle poolt valitud 3 – 7 liikmeline juhatus.

4.2. TLSS-i kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu, mis toimub vähemalt kord aastas.

4.3. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele

omal algatusel;
TL ettepanekul;
revisjonitoimkonna nõudmisel;
vähemalt 1/10 tegev- ja auliikmete kirjalikul soovil.

4.4.Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellest on liikmetele kirjalikult teatatud vähemalt kuu aega enne üldkogu toimumist. Otsused tehakse kohalolijate lihthääleenamusega, kui käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.

4.5.Põhikirja muutmise, samuti TLSS-i lõpetamise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolek.

4.6.Üldkogu juhatab TLSS-i juhatuse esimees või abiesimees.

4.7. Üldkogu ainupädevuses on:

põhikirja muudatuste ja täienduste tegemine;
tegevussuundade kindlaksmääramine;
juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonitoimkonna valimine;
liikmelisusest välja heitmine;
iga-aastase liikmemaksu suuruse määramine;
stipendiumide ja abirahade kinnitamine;
liikmetele ja/või teistele TL tegevusele kaasa aidanud inimestele autasude ja ergutuste määramine;
tegevuse lõpetamine ja reorganiseerimine.

4.8.Üldkogude vaheliseks ajaks valitakse üldkogu poolt kaheks aastaks kolme kuni seitsme liikmeline juhatus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled juhatuse liikmetest, nende hulgas kindlasti esimees või vähemalt üks abiesimeestest. Juhatus otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

4.9.Juhatuse esimees valitakse avalikul hääletamisel. Juhatuse esimees nimetab kaks abiesimeest juhatuse liikmete hulgast. Juhatuse pädevusse kuulub:

TLSS-i liikmete arvestuse pidamine;
TLSS-i vahendite kasutamise üle otsustamine;
TLSS-i võimalike palgaliste töötajate tööülesannete ja tasustamise korra kinnitamine;
Eelarve, tegevuse aruande ja muude üldkogule esitamiseks mõeldud materjalide ning otsuste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine;
TLSS-i tegevuse avalikustamine ja ajakirjandusega suhtlemine;
TLSS-i tegevuse koordineerimine ja kontrollimine;
TLSS-i materiaalsete ja rahaliste varade haldamine ning lepingute sõlmimine;
TLSS-i esindamine asutustes, organisatsioonides ja kohtutes.
TLSS-i autasudega tunnustamine üldkogu poolt kinnitatud põhimääruste alusel, kui üldkogu pole otsustanud teisiti;
Üldkogu kokku kutsumine ja ette valmistamine.


5. TLSS-i majandustegevuse alused

5.1. TLSS-i vara tekib:

tulust, mida saadakse TLSS-i põhikirjalikest eesmärkidest tulenevate või nende saavutamisele kaasa aitavate tasuliste heategevuslike ettevõtmiste korraldamisest, samuti TLSS-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
annetustest ja toetussummadest;
sisseastumis- ja liikmemaksudest;
sihtotstarbelistest eraldistest;
muust tulust, mis on vajalik TLSSi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2.Vara kasutatakse TLSS-i põhikirjalise eesmärkide saavutamiseks.

5.3.TLSS vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

6. TLSS-i tegevuse revideerimine

6.1. TLSS-i tegevuse ning majandus- ja finantsolukorra revideerimiseks valitakse üldkogul kinnise hääletamise teel TLSS-i liikmete hulgast lihthäälteenamusega kaheks aastaks revisjonitoimkond, kes on aruandekohustuslik üldkogu ees.

6.2. TLSS-i revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas ja esitatakse üldkogule kinnitamiseks. Revisjonitoimkonnal on õigus tutvuda kõigi kontrolliks vajalike dokumentidega ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist.

6.3.Revisjonitoimkonna liikmeil on õigus osaleda nõuandva häälega juhatuse koosolekuil.

 

7. TLSS-i lõpetamine

7.1.TLSS-i lõpetamine toimub vastavalt mittetulundusühingute seaduse sätetele. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, siis toimub lõpetamisel likvideerimine (likvideerimismenetlus).

7.2.Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle Seltsiga sarnaste eesmärkidega organisatsioonile, mis on kantud tulumaksusoodustuse nimekirja või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes juhindutakse mittetulundusühingute seaduse sätetest.

Käesolev põhikiri on vastu võetud TLSS-i erakorralisel üldkogul 14.juuni 2012. a.